I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy.

Trädgårdsdesign med

biologisk mångfald

Bio garden design är ett företag som hjälper till med trädgårdsplanering och rådgivning med inriktning mot biologisk mångfald. Jag har ett stort intresse för att se och jobba med helheten i trädgårdar. Det handlar om att i designen föra in element som gynnar insekter och djur. Man tittar noga på vilka träd, buskar och växter som olika humlor, bin, fjärilar, insekter och fåglar föredrar.

      Att skapa olika rum för olika aktiviteter och livsmiljöer.

Det kan t ex vara en fågeldunge, skogsparti, fjärilsrestaurang, våtmark, skuggträdgård, ett insektshotell eller en solbacke med perenner.

      Oavsett om man vill skapa en stramt designad trädgård eller en mer naturlik trädgård så finns alla möjligheter att jobba med biologisk mångfald i sin trädgård.

BIO GARDEN DESIGN

Biologisk mångfald - ekosystem och varför det är så viktigt

 

Uttrycket biologisk mångfald omfattar mångfalden hos alla levande organismer inom och över artgränserna. Biologisk mångfald är naturen i alla dess former.  Den biologiska mångfalden har minskat dramatiskt och hotas allt kraftigare av klimatförändringar, intensivt jordbruk, bekämpningsmedel, skövling av skog, urdikning och städernas utbredning. Här vet man att privata trädgårdar har en möjlighet att göra en stor insats för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

     Vi är alla en del av olika ekosystem där samspelen mellan människor, växter, djur och mikroorganismer är avgörande för ett fungerande liv. Allt hör ihop.  Ekosystemen utgör själva grundvalarna för livet på jorden. Arterna är en del av vårt kulturarv och bidrar till vår livskvalitet. Det handlar om att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer.

 

 

 

 

Att skapa en trädgård för alla

 

För att skapa en trädgård med mycket mångfald handlar det i princip om att skapa platser i trädgården som är så lik växternas och djurens naturliga ekosystem i skogslandskap, ängsmarker, våtmarker, jordbruksmarker som möjligt. Öppna ytor ska gärna varvas med lummiga och skuggiga områden där det finns övervintringsplatser, skydd och alternativ föda till trädgårdens invånare.

      Vi måste ta hand om naturen och alla arter som vi förvaltar för framtiden. Med små medel kan vi hjälpa till att bevara artrikedomen genom att skapa trädgårdar som är anpassade för biologisk mångfald. En mångfald av djur och växter har även fördelen att det skapas en balans mellan nyttodjur och skadedjur i trädgården vilket utesluter behovet av bekämpningsmedel. Naturen och dess arter är även en källa till rekreation, skönhetsupplevelser och inspiration.

Länkar till fördjupning om biologisk mångfald

 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/

http://www.eea.europa.eu/sv/articles/en-vav-av-liv

http://www.nationalnyckeln.se/sv/biologisk_mangfald/

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/

 

 

© 2016 by Färdigarabatter. Proudly created with Wix.com